Jim White Toyota Big Board Friday 9/1: Anthony Wayne vs. Columbian

Jim White Toyota Big Board Friday 9/1: Anthony Wayne vs. Columbian