NAMI Walk strives to erase stigma surrounding mental illness

NAMI Walk strives to erase stigma surrounding mental illness