Jim White Toyota Big Board Friday 11/4: Whiteford vs. Summerfield

Jim White Toyota Big Board Friday 11/4: Whiteford vs. Summerfield