Jim White Toyota Big Board Friday 11/4: Anthony Wayne vs. Medina Highland

Jim White Toyota Big Board Friday 11/4: Anthony Wayne vs. Medina Highland