Jim White Toyota Big Board Friday 11/4: Archbold vs. Indian Lake

Jim White Toyota Big Board Friday 11/4: Archbold vs. Indian Lake