Jim White Toyota Big Board Friday 10/28: Whiteford vs. Lenawee Christian

Jim White Toyota Big Board Friday 10/28: Whiteford vs. Lenawee Christian