Jim White Toyota Big Board Friday 10/28: Anthony Wayne vs. Springfield

Jim White Toyota Big Board Friday 10/28: Anthony Wayne vs. Springfield