Jim White Toyota Big Board Friday 10/28: Whitmer vs. Findlay

Jim White Toyota Big Board Friday 10/28: Whitmer vs. Findlay