Jim White Toyota Big Board Friday 10/21: Otsego vs. Elmwood

Jim White Toyota Big Board Friday 10/21: Otsego vs. Elmwood