Jim White Toyota Big Board Friday 10/21: Anthony Wayne vs. Napoleon

Jim White Toyota Big Board Friday 10/21: Anthony Wayne vs. Napoleon