Jim White Toyota Big Board Friday 10/14: Findlay vs. Lima Senior

Jim White Toyota Big Board Friday 10/14: Findlay vs. Lima Senior