Jim White Toyota Big Board Friday 10/7: Anthony Wayne vs. Perrysburg

Jim White Toyota Big Board Friday 10/7: Anthony Wayne vs. Perrysburg