Jim White Toyota Big Board Friday 9/29: Findlay vs. Clay

Jim White Toyota Big Board Friday 9/29: Findlay vs. Clay