Jim White Toyota Big Board Friday 9/8: Clyde vs. Anthony Wayne

Jim White Toyota Big Board Friday 9/8: Clyde vs. Anthony Wayne