Pontiac Silverdome: WTOL 11 takes a look at what's next for the rundown stadium

Pontiac Silverdome: WTOL 11 takes a look at what's next for the rundown stadium