Jim Lanskroener explains education choices during National School Choice Week

Jim Lanskroener explains education choices during National School Choice Week