NASCAR's Tony Stewart visits Fremont

NASCAR's Tony Stewart visits Fremont